DOGWEB > Reklama na dogweb > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro umísťování inzerce na internetových stránkách provozovaných na našich portálech.

Poskytovatel

Jana Krummerová, Hlavní 174/4, 74771 Brumovice, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Opavy, pod identifikačním číslem 69582262, dále jen "poskytovatel" je provozovatelem internetových portálů se zaměřením na pejskaře, dále jen "portály".

Objednatel

Objednatelem je přímý zákazník (fyzická nebo právnická osoba) nebo reklamní agentura, dále jen "objednatel".

Smluvní strany

Poskytovatel a objednatel se dále označují jen jako "smluvní strany".

Práva a povinnosti objednatele

Učiněním objednávky dává objednatel souhlas s šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím celosvětové počítačové sítě internet a současně potvrzuje, že je oprávněn k výkonu veškerých práv k reklamnímu sdělení, zejména majetkových práv autorských. Objednatel dále potvrzuje, že je oprávněn k užití ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany práv duševního nebo průmyslového vlastnictví a jsou obsaženy v reklamním sdělení. Objednatel dále prohlašuje, že neporušuje žádná práva třetích osob. Na vyžádání poskytovatele je objednatel povinen doložit výše uvedené skutečnosti. V případě nepravdivosti výše uvedených tvrzení nese objednatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti k případné náhradě nákladů a vzniklé škody, která v souvislosti s tím poskytovateli a/nebo jiným oprávněným osobám vznikne.

Okamžikem učinění objednávky se objednatel stává plně odpovědným za obsah i formální stránku reklamního sdělení, které je předmětem objednávky, stejně tak jako za kvalitu tohoto reklamního sdělení.

Objednatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a zejména co se týče jejich souladu s platnou právní úpravou nebo dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky dodané objednatelem nebudou v takovémto souladu, odpovídá objednatel poskytovateli za veškerou způsobenou škodu.

Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je mimo jiné oprávněn, podle platné nabídky, poskytovat zájemcům reklamní plochy pro jejich inzerci obsahující takové reklamní prvky jako jsou např. přednostní výpisy a odkazy na jednotlivé internetové servery nebo jiné subjekty. Poskytovatel se zavazuje realizovat konkrétní objednávky a inzerci v rámci svých kapacitních možností.

Poskytovatel si v následujících případech vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení. Takovýmto případem může zejména být situace, kdy reklamní sdělení svým obsahem, formou ani kvalitou neodpovídá oprávněným zájmům poskytovatele, je v rozporu se zákony České republiky nebo Mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, reklamní sdělení ohrožuje veřejný pořádek a/nebo je v rozporu s dobrými mravy nebo etickými pravidly, nosič reklamního sdělení neodpovídá technickým požadavkům poskytovatele nebo je objednatel v prodlení s uhrazením ceny za zpracování nebo zveřejnění reklamního sdělení. V případě, že nastane taková situace, na základě které je poskytovatel oprávněn odmítnout, pozastavit nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení, je poskytovatel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli bez zbytečného prodlení.

Způsob objednávky

Objednatel si objedná reklamní plochu na základě online objednávky na portálech nebo v e-shopu provozovatele. Objednávka musí být učiněna nejpozději 8 (osm) dní před umístěním reklamního sdělení na portálu poskytovatele a je závazná až poté, co ji poskytovatel, nejpozději 3 (tři) dny od jejího přijetí, potvrdí. Poskytovatel může realizaci objednávky odmítnout za podmínky, že odmítnutí oznámí objednateli nejpozději 3 (dny) od obdržení objednávky nebo podkladů a nejpozději 3 (tři) dny před umístěním reklamního sdělení na portálu.

Podklady

Za reklamní grafické prvky jsou považovány zejména reklamní bannery, reklamní tlačítka a nadstandardní reklamní formáty, které musí splňovat veškeré podmínky pro jednotlivé typy reklamních sdělení, prvků nebo pozic. Podmínky jsou definovány na internetové adrese poskytovatele zde. 

Bannery a jiné kreativní reklamní prvky musí být ve správné datové velikosti a správném rozměru odpovídající objednávce v návaznosti na platnou nabídku reklamních ploch a platný ceník poskytovatele:

  • GIF bannery musí odkazovat na cílové URL, na které má být po kliknutí na GIF banner uživatel přesměrován (adresa ve formě https://). Alt text, délka sdělení max. 15 s, velikost max. 100 kB
  • JPG bannery musí odkazovat na cílové URL, na které má být po kliknutí na JPG banner uživatel přesměrován (adresa ve formě https://). Alt text, velikost max. 100 kB
  • PNG bannery musí odkazovat na cílové URL, na které má být po kliknutí na PNG banner uživatel přesměrován (adresa ve formě https://). Alt text, velikost max. 100 kB

V případě, že reklamní sdělení nesplňují výše uvedené požadavky, poskytovatel není povinen je přijmout a neodpovídá za jejich zveřejnění. Oznámení, o tom že reklamní sdělení či jiné reklamní prvky jsou z jakéhokoliv výše zmíněného důvodu nevhodná, oznámí poskytovatel objednateli nejpozději do 2 (dvou) pracovních dní ode dne přijetí takových reklamních sdělení či jiných reklamních prvků.

Lhůta pro dodání podkladů

Veškeré podklady a další náležitosti, které jsou potřebné pro realizaci objednávky, je objednatel povinen doručit poskytovateli nejpozději 3 (tři) dny před datem, kdy má být umístěno reklamní sdělení na portálu. Pokud objednatel nedodá poskytovateli veškeré reklamní podklady a další náležitosti reklamního sdělení nebo reklamních prvků do 3 (tří) dnů před datem počátku reklamní kampaně, zavazuje se objednatel uhradit poskytovateli plnou výši ceny dle objednávky. V případě platby předem tedy poskytovatel objednateli nevrací ani poměrnou část uhrazené částky.

Změny v objednávce

Lhůta pro změny v již potvrzené objednávce jsou 3 (tři) dny před realizací zamýšlené změny. V případě, že objednatel nedodá poskytovateli podklady pro změnu ve výše uvedené lhůtě 3 (tří) dnů, neodpovídá poskytovatel za včasnou změnu. Změna objednávky bude realizována v nejbližším možném termínu, nejsou-li požadované změny v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

Cena

Cena se stanoví podle platných ceníků poskytovatele na základě statistik průběhu reklamní kampaně, které vytváří poskytovatel. Uvedené ceny jsou konečné, tato je stanovena podle platné právní úpravy. Nejsme plátci DPH.

Způsob platby

Poskytovatel je oprávněn požadovat platbu celé služby předem. Platby za realizaci reklamního sdělení se uskuteční na základě výzvy odeslané e-mailem. Daňový doklad poskytovatel vystaví na požádání, do 5 dnů od přijetí platby. Úhradu je nutné provést nejpozději 5 (pět) pracovních dní, před zahájením kampaně. Celkovou částku je objednatel povinen zaplatit tak, aby byla na účet poskytovatele připsána nejméně 1 (jeden) pracovní den před umístěním reklamního sdělení na portálu. Nezaplatí-li objednatel částku řádně a včas, je poskytovatel oprávněn odstoupit od realizace objednávky nebo posunout termín zveřejnění reklamního sdělení na dobu až po uhrazení plné výše částky. Bude-li zaplacena jen část z celkové ceny objednávky, je poskytovatel oprávněn dobu, po kterou má být reklamní sdělení zveřejněno, v poměru k této částce zkrátit.

Storno podmínky

Potvrzenou objednávku je možno písemně zrušit za následujících podmínek:

- bude-li potvrzená objednávka zrušena 3 dny a méně před plánovaným/objednaným započetím realizace nebo bude-li objednatelem zrušena již probíhající kampaň, budou objednateli účtovány storno poplatky ve výši 100% z celkové ceny.

Statistika

U každého zveřejněného reklamního sdělení dochází automaticky ke generování statistiky, kterou objednatel jednou týdně obdrží e-mailem. Statistika poskytuje údaje zpětně - tj. pro příslušný týden se generuje v průběhu noci z neděle na pondělí za předchozí týden. Pro účel případné reklamace jsou však závazné pouze a výlučně hodnoty počtu impresí (tj. zobrazení).

Reklamace služeb

V případě nefunkčnosti služeb poskytovatele po dobu delší než průměrně 6 hodin za den a za podmínky, že tyto služby se týkají potvrzené objednávky objednatele, je objednatel oprávněn v rámci reklamačního řízení požadovat přiměřenou náhradu. Za nefunkčnost služby není považován časový interval, ve kterém jsou reklamní sdělení objednavatele automaticky zobrazována reklamním systémem podle objednaného objemu inzerce ani výkyvy v návštěvnosti internetových stránek poskytovatele.

V případě nefunkčnosti služeb podle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn požadovat zejména jinou reklamní kampaň nebo slevu z celkové ceny, přičemž objednatel má právo vybrat si formu náhrady, jen pokud to uvede ve včasném písemném oznámení o vadách zaslaném poskytovateli. Lhůta pro uplatnění nároku je 14 dnů ode dne, kdy objednatel pochybení zjistil nebo zjistit mohl, nejpozději však posledního dne kdy je reklamní sdělení zveřejněno. Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu, závazek splatnosti tedy zůstává omezen na tu část celkové ceny, na kterou není uplatňována reklamace. Uplatněný nárok lze měnit jen se souhlasem poskytovatele.

Reklamace faktur

Námitky vůči vystaveným daňovým dokladům, které by měly za následek omezení pohledávky poskytovatele vůči objednateli, je povinen objednatel uplatnit do 7 (sedmi) dnů po doručení daňového dokladu a to v písemné formě u poskytovatele.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které poskytujete při objednávce, jsou ukládány do databáze za účelem identifikace a komunikace mezi Vámi a námi, případně na zasílání provozních informací, nebo jiné, které si zvolíte. Prohlašujeme, že Vaše data nebudou nikdy poskytnuta třetí osobě. Na přání kdykoli osobní údaje z databáze budou smazána.

Úřad pro ochranu osobních údajů: reg. č. 00033320

Ustanovení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky, tj. smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem, stejně tak jako jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky veškeré odkazy formou tzv. prokliků v těchto obchodních podmínkách. V případě obsahového rozdílu mezi smlouvou uzavřenou smluvními stranami a obchodními podmínkami má vždy přednost smlouva.

Dohody odchylné od těchto podmínek lze sjednat jen písemně.

Poskytovatel si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek, přičemž změna je účinná dnem, kdy jsou aktualizované obchodní podmínky zveřejněny na internetové stránce poskytovatele.

Informace a údaje smluvních stran získané v rámci spolupráce se považují za důvěrné a smluvní strany se tímto zavazují je nesdělovat třetím osobám.

Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Tyto obchodními podmínky a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2021.